Plankarta - detaljplan för Nobel Center. Stockholms stad, feb 2016

 • Ett Nobel Center i Stockholm har diskuterats i många år, och ett antal platser i staden har prövats innan Nobelstiftelsen och Stockholms stad i september 2011 gemensamt föreslog Blasieholmen som den bästa platsen.
 • I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen. Den fortsatta planeringen av Nobel Center inriktas därefter enbart på Blasieholmen dvs. inga andra lokaliseringar kommer att prövas i detta projekt.
 • I augusti 2012 togs beslut om markanvisning i exploateringsnämnden.
 • I mars 2013 utlystes en internationell arkitekttävling för att utforma byggnaden. Elva förslag presenterades offentligt i oktober 2013.
 • I juni 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete genom att godkänna en startpromemoria.
 • I april 2014 utsågs ett vinnande arkitektförslag.
 • Ett förslag till detaljplan baserades på det vinnande förslaget och presenterades för samråd under våren 2015.
 • Ett avtal med Stockholms stad om markanvisningen undertecknades i oktober 2015.
 • Efter viss bearbetning ställdes planen ut på nytt för granskning hösten 2015. Byggnaden hade då bland annat sänkts och ett parkeringsgarage tagits bort från planen.
 • I mars 2016 godkände exploateringsnämnden en överenskommelse om exploatering.
 • Detaljplanen för Nobel Center godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2016 och antogs av kommunfullmäktige i Stockholms stad i maj 2016.
 • I november 2016 avslog Förvaltningsrätten samtliga överklaganden av Stockholms stads beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center, det s k genomförandebeslutet. En litet antal personer gick vidare till Kammarrätten, som avslog alla överklaganden i en dom den 27 juni 2017. Överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen kräver prövningstillstånd.
 • I februari 2017 meddelade Länsstyrelsen dom och avslog samtliga överklaganden av Stockholms stads beslut att anta detaljplanen. Prövning i Mark- och miljödomstolen gav ett annat utfall med ett upphävande av detaljplanen i maj 2018. I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att överklaga denna dom till Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd bedöms meddelas under hösten 2018.
 • Byggarbetet beräknas ta 2 – 2,5 år och sätts igång när detaljplanen vunnit laga kraft, bygglov erhållits och de arkeologiska utgrävningarna slutförts.