Många års diskussioner, tankar, idéer och förslag ledde fram till att Nobelstiftelsen och Stockholms stad i september 2011 överenskom om att initiera projektet Nobel Center. Ett antal platser i staden hade prövats innan parterna i sin överenskommelse enades om att Blasieholmen var mest lämplig. Projektet avslutades på grund av att den nya politiska majoriteten i Stockholm Stad beslutat att Nobel Center inte ska ligga på Blasieholmen.

 

Här följer en tidsplan över projektet:
 • I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen. Den fortsatta planeringen av Nobel Center inriktades därefter enbart på Blasieholmen dvs. inga andra lokaliseringar kom att prövas i detta projekt.
 • I augusti 2012 togs beslut om markanvisning i exploateringsnämnden.
 • I mars 2013 utlystes en internationell arkitekttävling för att utforma byggnaden. Elva förslag presenterades offentligt i oktober 2013.
 • I juni 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete genom att godkänna en startpromemoria.
 • I april 2014 utsågs ett vinnande arkitektförslag.
 • Ett förslag till detaljplan baserades på det vinnande förslaget och presenterades för samråd under våren 2015.
 • Ett avtal med Stockholms stad om markanvisningen undertecknades i oktober 2015.
 • Efter viss bearbetning ställdes planen ut på nytt för granskning hösten 2015. Byggnaden hade då bland annat sänkts och ett parkeringsgarage tagits bort från planen.
 • I mars 2016 godkände exploateringsnämnden en överenskommelse om exploatering.
 • Detaljplanen för Nobel Center godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2016 och antogs av kommunfullmäktige i Stockholms stad i maj 2016.
 • I november 2016 avslog Förvaltningsrätten samtliga överklaganden av Stockholms stads beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center, det s k genomförandebeslutet. Ett litet antal personer gick vidare till Kammarrätten, som avslog alla överklaganden i en dom den 27 juni 2017. Överklaganden till Högsta Förvaltningsdomstolen kräver prövningstillstånd.
 • I februari 2017 meddelade Länsstyrelsen dom och avslog samtliga överklaganden av Stockholms stads beslut att anta detaljplanen. Prövning i Mark- och miljödomstolen gav ett annat utfall med ett upphävande av detaljplanen i maj 2018. I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att överklaga denna dom till Mark- och miljööverdomstolen.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i oktober 2018.
 • Till följd av att den nya politiska majoriteten i Stockholm Stad beslutat att Nobel Center inte ska ligga på Blasieholmen och att staden återkallat sitt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen, avskrevs ärendet den 11 december och projektet Nobel Center på Blasieholmen upphörde.